Clojure és a nyolc királynő

2010.01.02, hozzászólások

Az egész tavaly Húsvétkor kezdődött. Verpeléten voltunk Kriszti anyukájánál három napot. Kellett valami elfoglaltság, ezért megvásároltam Stuart Halloway Programming Clojure című könyvének PDF verzióját. Nem nagyon kommunikáltam eztán a külvilággal a következő néhány napban, amíg a végére nem értem. Remek olvasmány volt, nagyon jól bemutatja a Clojure és a funkcionális programozás lenyűgözően elegáns mivoltát. Belelkesedtem, de aztán lecsendesedett a dolog. Felvettem egy rakás Clojure-rel foglalkozó blog-ot a reader-ben, amiket szorgalmasan olvastam is, de kódot nem nagyon írtam. Egészen most karácsonyig.

Amikor is (nem meglepő módon) kiderült, hogy egy programnyelvet nem lehet megtanulni, ha csak olvasol róla. Bármennyit is olvasol róla. A nyelvet használni kell, s közben vért izzadni a legtriviálisabb problémák megoldásáért is. Amiket következő alkalommal persze már csuklóból old meg az ember.

Első feladatként a Nyolc királynő problémát tűztem magam elé. A megoldása nem különösebben bonyolult, éppen megfelelő egy új nyelv felfedezéséhez. A nyolc királnyő probléma arról szól, hogyan lehet 8 db királynőt feltenni egy sakktáblára úgy, hogy ne támadják egymást. Összesen 92 db megoldása van.

Backtracking

A módszert, amivel a nyolc királynő problémát meg szokás oldani, backtracking-nek hívják. A lényege pontokba szedve röviden a következő:

 • Az összes olyan állapotot keressük, melyek megoldásai a problémának.
 • A folyamat során mindig rendelkezünk egy állapottal, ami általában részleges, de néha teljes megoldás.
 • Minden részleges megoldáshoz meg tudjuk mondani az őt követő állapotok halmazát. Ezek egy lépéssel közelebb vannak egy teljes megoldáshoz.
 • Egy állapotról el kell tudnunk dönteni, hogy az teljes megoldása-e a problémának.
 • Ha egy részleges megoldáshoz tartozó követő állapotok halmaza üres, akkor zsákutcába kerültünk, ezért visszalépünk az őt megelőző állapotba (ez a backtrack), és ott egy másik részleges megoldás felé indulunk tovább.

Ha a fenti pontokat a nyolc kiránynő problámra vetítem, akkor a következőket kapom:

 • Mind a 92 megoldást szeretném megkapni.
 • Az állapotot egy tömb reprezentálja, ami kezdetben üres. Később a tömb i. eleme mondja meg, hogy az i. oszlopban lévő királynő melyik sorban van.
 • Részleges megoldás esetén k oszlophoz rendeltünk királynőt, ahol k < 7 (a számozást nullával kezdjük). Ekkor a követő állapotok halmaza azon állapotokat tartalmazza, melyekben már a k + 1-dik oszlopban is van királynő, és ez semelyik előzőt sem támadja.
 • Mivel minden részleges megoldásunkra igaz, hogy senki nem támad senkit, egy állapot teljes megoldás, ha az állpot tömbjénak hossza 8.

Clojure implementáció

A kód megtekinthető egyben a ebben a gist-ben, de itt most szeretnék végigmenni rajta, hogy lássuk, hogyan épül fel a program. Csapjunk is a lovak közé!

(def N 8)

(defn distance [x y] (Math/abs (- x y)))

(defn solution? [state]
 (= N (count state)))

(defn next-states [s]
 (map #(conj s %) (range N)))

N a tábla oldalának hossza, sakktábla esetén 8. A distance egy segédfüggvény, két szám különbségének abszolút értékét számolja ki. A solution? prediktátum eldönti egy állapotról, hogy az teljes megoldás-e. Esetünkben ez akkor igaz, ha a tömb hossza 8.

Az első izgalmasabb dolgot a next-states függvény végzi. Kiszámolja az s nevű paraméterként kapott állapotból elérhető állapotok listáját. A (range N) esetünkben a (0 1 2 3 4 5 6 7) szekvenciává értékelődik ki. A map végigmasíroz ezen a kollekción, és mindegyik elemet hozzácsapja s-hez. A map értéke minden esetben egy nyolc elemű vector lesz. Lássunk két példát a next-states-re:

(next-states []) ; => ([0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7])
(next-states [1]) ; => ([1 0] [1 1] [1 2] [1 3] [1 4] [1 5] [1 6] [1 7])

El kell tudnunk dönteni azt, hogy két királynő támadja-e egymást egy bizonyos állapotban. Épp ezt teszi a következő függvény.

(defn attack? [s i j]
 (let [xi (s i)
    xj (s j)]
  (or (= xi xj)
    (= (distance xi xj) (distance i j)))))

Az s paraméter az állapotvektor, az i és j pedig a két összehasonlítandó királynő indexei. A két királynő az alábbi esetekben támadja egymást:

 • egy oszlopban vannak – ez itt a reprezentációból következően nem lehetséges
 • egy sorban vannak – (= xi xj) feltétel
 • átlósan támadják egymást – ez akkor van, ha a sorindexeik különbsége megegyezik az oszlopindexeik különbségével, azaz (= (distance xi xj) (distance i j))

Azt is el kell tudnunk dönteni, hogy egy állapot érvényes-e, azaz nincs-e két olyan királynő, akik támadják egymást. Mivel az algoritmusunk csak érvényes állapotból lép tovább, elég csak azt megvizsgálnunk, hogy az utoljára felrakott királynő támadja-e valamelyik már korábban fentlévőt.

(defn valid-state? [s]
 (let [max-idx (dec (count s))
    pairs (map #(list % max-idx) (range max-idx))
    no-attack? (fn [pair]
           (not (attack? s (first pair) (last pair))))]
  (every? no-attack? pairs)))

A max-idx az utoljára felrakott királynő indexe. A pairs azon indexpárok listája, amelyeket vizsgálnunk kell. Abban az esetben példul, ha most raktuk fel a negyedik királnyőt a pairs értéke ((0 3) (1 3) (2 3)) lesz, hiszen az új (3-as indexű) királynőt össze kell vetnünk a 0,1,2-es indexűvel. A no-attack? egy függvény (predikátum), ami paraméterként egy indexpárt kap, és a korábban megírt attack? függvény segítségével eldönti, hogy a pár-hoz tartozó királynők támadják-e egymást. A valid-state? visszatérési értékét végül az (every? no-attack? pairs) kifejezés szolgáltatja. Az every? a pairs-ban lévő összes indexpárral meghívja a no-attack?-ot, és ha mindegyik true-val tér vissza, akkor az értéke igaz lesz, egyébként hamis.

Következő függvényünk megmondja, hogy egy állapotból milyen következő érvényes állapotokba mehetünk tovább.

(defn next-valid-states [s]
 (filter valid-state? (next-states s)))

Majd ezután nincs más hátra, mint megkeresnünk a megoldásokat. Ezt a rekurzív backtrack függvény végzi. Paramérként egy állapotot kap. Ha ez az állapot egy megoldás, akkor visszatér vele, ez a rekurzió egyik alapesete (az alapeset - base case - az az ág, amikor a rekurzív függvény nem hívja meg magát). Minden más esetben kiszámolja a következő állapotok listáját, majd a mapcat mindegyikre rekurzívan meghívja a backtrack-et és a végén konkatenálja az eredményként kapott listákat. A másik alapeset az, amikor a következő állapotok listája egy üres lista. Az eight-queens-nek, ami a végső megoldást szolgáltatja nem kell mást tennie, mint egy üres vektorral meghívnia a backtrack-et.

(defn backtrack [state]
 (if (solution? state)
  [state]
  (let [next-states (next-valid-states state)]
   (mapcat backtrack next-states))))

(defn eight-queens [] (backtrack []))

Végül néhány segédfüggvény, ami az eredmények kiírását végzi.

(defn format-solution [solution]
 (let [letters (vec (seq "ABCDEFGH"))
    positions (map #(str-join "" [%1 (+ 1 %2)]) letters solution)]
  (str-join ", " positions)))

(defn print-solutions [solutions]
 (doseq [solution solutions]
  (println (format-solution solution))))

(defn print-all-solution []
 (print-solutions (eight-queens)))

Kicsit hosszúra sikerült ez a poszt, de ha valaki végiolvassa remélem felkelti az érdklődését a Clojure iránt. Hajrá!

Korábbi írások

2009.05.10
2009.04.21
2008.11.15
2008.08.10